Το γραφείο μας αναλαμβάνει Τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούν:

  • Αποτύπωση εκτάσεων
  • Χαράξεις ισοΰψών σε κτήματα
  • Οριοθέτηση κτημάτων:

-Από διανομές Υπουργείου Γεωργίας

-Από γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ‘87

-Από χάρτες Γ.Υ.Σ.

  • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής
  • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας
  • Καθορισμός λατομικών χώρων
  • Χαράξεις οικοδομικών γραμμών
  • Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων και διανομές αυτών
  • Τοπογραφικά διαγράμματα σε περιοχές που έχουν ενταχθεί ή που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο