Για όλες τις μεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ,απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Το πιστοποιητικό συντάσσεται από εξειδικευμένο επιθεωρητή μηχανικό και κατατάσει το ακίνητοστην κατηγορία που ανήκει,σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει.Πόση ενέργεια απαιτείται για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Προτείνει δε στον ιδιοκτήτητου ακινήτου ποιες μετατροπές να κάνει στην ιδιοκτησία του για να ανέβει κατηγορία.Πόσο κοστίζουν οι αλλαγές που θα επιλέξει να κάνει.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ υφισταμένου κτιρίου-κατοικίας-διαμερίσματος είναι τα εξής:

  1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου ή κατοικίας (αριθμός ιδιοκτησιών,εμβαδόν,πίνακας χιλιοστών)
  2. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών(ονοματεπώνυμο,διευθυνση,ΑΦΜ,ΔΥΟ).
  3. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο) ή Δήλωση και Κωδκός Ιδιοκτησάς Εθνικού Κτηματολογίου.
  4. Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονικά σχέδια,σχέδια ξυλοτύπων
  5. Μελέτη θερμομόνωσης
  6. Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής θέρμανσης
  7. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου ή κατοικίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ,ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)
  8. Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας(συντήρηση καυστήρα)
  9. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτιρίου(διαχειριστής)