• Μονοκατοικίες
 • Πολυκατοικίες
 • Γραφεία –καταστήματα
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς χώρους
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Αποθήκες
 • Αλλαγή χρήσης χώρων
 • Νομιμοποιήσεις
 • Επισκευές
 • Κατεδαφίσεις
 • Προσθήκες
 • Ενισχύσεις
 • Εργασίες μικρής κλίμακας
 • Αγροτικές αποθήκες μεχρι 15 τ.μ.