1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση ερ-
γασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την
περιοχή ή το κτίριο:
α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επι-
σκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευ-
ών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευ-
ές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του
κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη
μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατό-
μων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπε-
ριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του
άρθρου 27 του ν. 4067/2012,
γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλι-
δωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων
χωρίς χρήση ικριωμάτων,
δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική
αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφω-
μάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς
χρήση ικριωμάτων,
ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην
0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων
αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρή-
σης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας
επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους
κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας,
ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμι-
στές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση
συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμό-
τητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων
σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,
θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστη-
μάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή
τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτε-
ρικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριω-
μάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών
ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών
κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμι-
νάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς
χρήση ικριωμάτων,
ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια,
όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και
αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και
τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών
και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια,
εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυ-
μάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους
χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις
καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων
ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με
χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οι-
κοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται
τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας,
ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκί-
αστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους
χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν
απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην
περιοχή,
ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ρά-
μπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους
οικοπέδων και γηπέδων,
ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων,
προστεγασμάτων και τεντών,
ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την
προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακά-
λυπτου χώρου,
ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό
έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυ-
φου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα
και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής
φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορ-
ροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας
μέτρησης των υψομέτρων,
ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημι-
ουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους
έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βά-
θους έως ένα (1.00) μ.,
ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρι-
κού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός
ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποι-
ούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση
άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.